Home

Welkom bij advocatenkantoor bij het hof van Cassatie Huguette Geinger

Het Hof van Cassatie oordeelt over de wettigheid van de rechterlijke beslissingen. Het spreekt zich niet uit over feiten.

Een cassatieberoep is een bijzondere rechtspleging.

Het Hof van Cassatie gaat enkel na of een “in laatste aanleg gewezen” vonnis of arrest (dit is nà het instellen van de gewone rechtsmiddelen van hoger beroep en verzet), de wet schendt of een rechtsregel miskent. Zo ja, dan vernietigt het Hof van Cassatie de bestreden beslissing en verwijst het de zaak naar een ander rechtscollege. Dit moet dan opnieuw over de grond van de zaak oordelen (verwijzing na cassatie).

Het Hof van Cassatie zorgt aldus voor de eenheid van de rechtspraak en voor de evolutie van het recht.

Wilt u meer informatie neem dan telefonische contact op het nummer 02 465 02 80 of stuur een mail naar butzlerengeinger@skynet.be